بهمن ماه، آخرین فرصت پرداخت مالیات خودرو های لوکس است و بعد از پایان مهلت قانونی، برگه مطالبه بصورت پیامکی و الکترونیکی صادر و ابلاغ خواهد شد.

source

توسط